Tag Archives: 诗经体

蟋蟀

日其升兮,四合其辉.

淹兹室内,思绪成灰.

喟叹未已,既不可追.

岁暮蟋蟀,知我伤悲.

2007.1.10 早

西岭

瞻彼西岭,树木郁郁。

终日惶惶,窗旁久伫。

彼佳人兮,莫我肯顾!

瞻彼西岭,树木婆娑。

终日凄凄,心绪交错。

彼佳人兮,忘我实多!

2005.2.3 22:47